Algemene voorwaarden

Voor bij de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf VIB aangesloten ondernemingen, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht op 30 april 2019, onder nummer 153/2019. Uitgave van de VIB, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.© VIB

Artikel 1: Toepasselijkheid

Artikel 2: Aanbiedingen

Artikel 3: Geheimhouding

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

Artikel 6: Levering en risico-overgang

Artikel 7: Prijswijziging

Artikel 8: Overmacht

Artikel 9: Omvang van het werk

Artikel 10: Meerwerk

Artikel 11: Uitvoering van het werk

Artikel 12: Oplevering van het werk

Artikel 13: Aansprakelijkheid

         Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades verzekeren.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken

Artikel 15: Klachtplicht

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Artikel 17: Betaling

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente):

over de eerste € 3.000,-                         15%

over het meerdere tot € 6.000,-              10%

over het meerdere tot € 15.000,-               8%

over het meerdere tot € 60.000,-               5%

over het meerdere vanaf € 60.000,-           3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt.

Artikel 18: Zekerheden

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom

Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen

Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Isolatiemateriaal bestellen?

Je vindt ons nationaal én internationaal en zowel in maritieme als industriële en utiliteit sectoren. De ene keer bereiden we alles in Nederland voor en sturen we de isolatiematerialen als pakket op, zodat onze opdrachtgever de isolatie ter plaatse kan installeren. De andere keer verzorgen we het hele traject van advies tot en met afwerking zelf, waar ook ter wereld. Neem contact met ons op om de beste oplossing te bespreken.

Persoonlijk advies

Wil jij weten wat de beste oplossing is voor jouw isolatievraagstuk? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een vakkundig advies. Want kan niet, bestaat niet!